حسد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.................وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (فلق/1-5)

ترجمه ایه : بنام خداوند بخشنده مهربان.......... و از شرّ حسود هنگامى که حسد مى ورزد

هدف :شناخت ابعاد و راهکارهای درمان این رذیله

مقام معظم رهبری : اگر حسد در وجود ما چنان ریشه دوانیده باشد که به خاطر آن ،زیبا را زشت ببینیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانی را در جایی تصدیق کنیم ؛اگر حب شهرت ،حب مقام و حب مال ،مارا از پذیرش حقیقت باز دارد ،اینجاست که پذیرای صفات خطرناک گمراه کننده شده ایم.

تعریف :حسادت به معنای آرزو کردن زوال نعمت از کسی است که استحقاق آن را دارد .البته به معنای آرزوی ادامه یافتن فقدان نعمت ،نقص و فقر و بدبختی و مانند آن برای دیگری نیز آمده است.ولی بیشتر در معنای نخست به کار میرود.