چهره هیچ کس دست خودش نیست پس هیچ گاه از آن ایراد نگیرید همه زیبا هستند اما هر کسی قادر به دیدن آن نیست....!!!