دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩۳/٤/٤

مرد را به عقلش نه به ثروتش .

زن را به وفایش نه به جمالش .

دوست را به محبتش نه به کلامش .

عاشق را به صبرش نه به ادعایش .

مال را به برکتش نه به مقدارش .

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش  .

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش .

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش .

درس را به استادش نه به سختیش .

 دانشمند را به علمش نه به مدرکش .

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش  .

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش .

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش.

دل را به پاکیش نه به صاحبش .

جسم را به سلامتش نه به لاغریش .

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش...