دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩۱/٧/٢٥

  تعریف سانحه :

برآیند و اثر حادثه که موجب بروز تلفات جانی ، خسارات مالی ، نابودی خدمات ضروری و ..... می شود 

انواع سوانح :

1 - سوانح ساده :پیامد ثانویه ندارد یا اگر دارد از سانحه اولیه کوچکتر است

2 - سوانح مرکب :به دنبال خود ، سوانحی به بزرگی خود یا بزرگتر از خود را به وجود می آورد .

مثال :خشکسالی و به دنبال آن قحطی - جنگ و پیامد آن مهاجرت سریع و شدید