دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩۱/۱٠/۱٩

تقیسم بندی جنگ بر اساس : شدت

الف ) کم شدت           ب )  شدید                 پ ) تمام عیار

تقیسم بندی جنگ بر اساس : بکارگیری سلاح

الف ) سرد                 ب ) گرم

تقیسم بندی جنگ بر اساس : علنی یا مخفی بودن

الف ) آشکار               ب ) نیمه پنهان         پ ) پنهان

تقیسم بندی جنگ بر اساس : طیف درگیر

الف ) سیاسی          ب ) اقتصادی             پ ) فرهنگی             ت ) نظامی

تقیسم بندی جنگ بر اساس : صلابت

الف ) سخت               ب ) نیمه سخت         پ ) نرم