دفاع همه جانبه
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد . ( حضرت امام خمینی ، ره )
نویسنده: ابراهیم - ۱۳٩۱/۱٠/٢٠

امام جعفر صادق ( ع )

هنگامی که روز قیامت شود ، خداوند تمام انسان ها را جمع می کند و چون ترازوی اعمال نهاده شد و خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان بسنجد ،

ارزش مرکب آنان بر خون شهیدان فزونی خواهد داشت .

این ارزش

بدان جهت است که شهیدان در سایه ی علم و تربیت معلمان

و تعلیم شایسته ی آنان به خدا راه یافته

و لیاقت شهادت نصیب شان شده است