اقدامات احتیاطی برای مبارزه با آتش سوزی

 

1 - دودکش بخاری خوب کار کند و مواد قابل اشتعالی در آن نباشد .

2 - در رختخواب سیگار کشیده نشود .

3 - زباله و مواد قابل اشتعال در زیر شیروانی نباشد

4 - به پریز برق بار زیاد الکتریکی وارد نشود .

5 - فیوز طبق اصول فنی کار گذاشته شده باشد .

6 - بنزین و مواد سریع الاشتعال در ظروف مطمئن قرار داده شده باشند .

7 - خاکسترهای گرم و داغ روی هم انباشته نشوند .

8 - شکستگی در لوله بخاری وجود نداشته باشد .

9 - زباله و مواد قابل اشتعال در زیر زمین قرار داده نشود .

/ 0 نظر / 7 بازدید