یاد مرگ

تعریف مرگ : مرگ ، برای مومن چون کندن جامه هایی چرکین شپشی از تن است و از هم گسستن کند و زنجیر های گرانبار
 و جایگزین کردن فاخرترین و خوشبوترین جامه ها و راهوارترین مرکب ها و امن ترین منزل ها
 و برای کافر به منزله کندن جامه هایی فاخر از تن منتقل شدن از منزل هایی امن و جایگزین کردن آنها به کثیف ترین و خشن ترین جامه ها و وحشتناک ترین منزل ها و بزرگترین عذاب است .
انواع مرگ :
یک - مرگ دلها :
قرآن ،کسانی که دارای روح بی تفاوت و قساوت قلب هستند را ،مردگان دانسته است . و به پیامبرش می فرماید :تو نمی توانی مرده دلان را شنوا کنی .(نمل /80 )و (روم /52 )
حضرت علی (ع) درباره انسانی که دلبستگی به دنیا دارد ،می فرماید :(واماته الدنیا قلبه )
در مناجات ها نیز چنین می خوانیم :(وامات قلبی عظیم جنایتی ) افزونی لجن گناهانم ، ماهی دلم را میرانده است.
دو - مرگ جامعه ها :
به جامعه های بی حرکتی که رشدی ندارند و در برابر فسادها بی تفاوت اند و در حوادث تلخ و شیرین بی توجه و در اقتصاد و فرهنگ وابسته هستند نیز ،مرده گفته می شود .
حضرت علی (ع) می فرماید :مرگ حقیقی آن وقتی است که شما خوار و ذلیل و توسری خور باشید و حیات و زندگی شما در وقتی است که در اهداف مقدستان پیروز باشید.
سه - مرگ سرخ وشهادت :
حضرت علی (ع) می فرماید :سوگند به آن قدرتی که جان من در دست اوست ،هزار ضربه شمشیر در جبهه جنگ ،از یک بار مردن در بستر برای من آسان تر و گوارا تر است .
این نکته نیز لازم به یادآوری است که هرگاه انسان در خط رهبری معصوم باقی بماند و حوادث تلخ و شیرین ،او را منحرف نکند
و طاغوت ها و تهدید ، تطمیع و تبلیغات آنها ، هیچ یک در او اثر نکند و در آن حال بمیرد ، شهید می باشد ،
گرچه خونش بر زمین نریخته باشد ،زیرا عمری خون دل خورده و از پیروی رهبر معصوم ، دست بر نداشته و آن را حفظ کرده است.
چهار -مرگ عادی : تصادف ،سکته ،اعدام و...
دلایل ترس از مرگ :
یک - جهل به مرگ
دو - نداشتن توشه
 سه - گناه کردن
 چهار - علاقه مفرط به دنیا
 پنج - عدم توکل به خدا
شش - غفلت از لطف و حکمت خدا
 هفت - نداشتن انس با خداوند .
چند سوال و جواب :
مردن برای مومن مانند چیست ؟ رسول خدا (ص) :مرگ دسته گل خوشبوی مومن است .
یادآوری مرگ چه آثاری دارد؟
امام صادق (ع) :یاد مرگ خواهش های نفس را می میراند و رویشگاه های غفلت را ریشه کن می کند و دل را با وعده های خدا نیرو می بخشد
 و طبع را نازک می سازد و پرچم های هوس را در هم می شکند و آتش حرص را خاموش می سازد و دنیا را در نظر کوچک میکند .
آمادگی برای مردن چگونه باید باشد ؟
امام علی (ع) : به جا آوردن واجبات و دوری کردن از حرام ها و فراگرفتن خوی های نیک با رعایت این امور دیگر آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغش آید .
سوگند به خدا که پسر ابی طالب را باکی نیست که خود به سراغ مرگ رود ،یا مرگ به سراغ او آید .
نخستین ارمغانی که به مومن وفات یافته ،داده می شود چیست ؟
امام صادق (ع) : نخستین ارمغانی که به انسان مومن (متوفی )داده می شود ،آمرزش تشییع کنندگان جنازه اوست .
نتیجه : یاد مرگ آثار فراوانی در زندگی دارد ،از جمله :کوتاهی آرزوها ،دوری از شهوات ،بهترین واعظ درونی ،کثرت حیا و..که مهم ترین آنها غفلت زدایی از بشر است .یاد مرگ یکی از موثرترین عوامل تربیت کننده بشر است که باعث می شود انسان در امور خیر و توبه تعجیل کند و بسیاری گناهان را ترک کند.
/ 0 نظر / 14 بازدید