دشمن شناسی

یک – آزار و اذیت رسانی ، تحقیر و توهین در صورت سلطه بر دیگری (ممتحنه/2)

دو – تعدی و تجاوز به حقوق آنان ( مائده/2)

سه – جدال و درگیری کلامی (زخرف/57-58)

چهار – فریبکاری و نیرنگ(اعراف/22)-(طه/117تا121)

پنج – جنگ ویرانگر (آل عمران/103)

خداوند همواره تاکید می کند که شناخت دشمن، عامل مهم برای مصونیت یابی از توطئه های آنان است و عدم بهره گیری از ابزارهای درونی ، چون تعقل و اندیشه

یا آموزه های وحیانی ، می تواند موجب سلطه و چیرگی دشمنان شده و آدمی را از مسیر حرکت ، به سوی کمال و خوشبختی باز دارد (آل عمران /118)

معیارهای دشمن شناسی از منظر قرآن:

یک – بد خواهی : خداوند در آیات 118تا120 سوره آل عمران از بدخواهی دشمنان ، به عنوان یک ملاک و معیار یاد می کند

 و خواهان توجه به این مهم می شود ،زیراانسان هایی که دوست آدمی هستند و یا نسبت به وی خنثی و بی تفاوت می باشند ،

 هرگز بدخواه وی نخواهند بود و از این که کسی در رنج باشد ، خوشحال و شاد نمی شوند .

دو – گفتار بغض آلود : کسانی که نسبت به دیگری دشمنی دارند ، خشم و نفرت خویش را در کلام و سخن خود به خوبی آشکار می سازند (آل عمران /118)

سه – نفاق و دورویی :در رفتار و گفتار ، دشمنان بر خلاف آنچه می گویند عمل می کنند و هرگز میان کلام و عملشان ، یگانگی و وفاق نیست .

 از این رو بخش بسیاری از آیات قرآنی  به مسئله نفاق و منافقان پرداخته است ،

زیرا آن ها دشمنان بسیار خطرناکی هستند که باید هوشیارانه با آنان برخورد کرد ( ال عمران /115) – ( نساء/81-82) ( منافقون / 4 )

چهار – دعوت به بدعت : بدعت ها ، به معنای دور شدن شخص یا جامعه از اصول و مبانی است که آرامش و آسایش را به وی می بخشد ،

 لذا دشمن با هر چیزی که بتواند ، هنجارها و اصول و مبانی ارزشی جامعه یا شخص را می شکند و از میان می برد ،

و آنها را به عنوان امری مطلوب و ارزشی مورد توجه قرار می دهد و می کوشد تا آن را در جامعه نهادینه سازی کند .

خداوند در آیات 168و169 سوره بقره ، تلاش برای واداشتن مردم به بدعت گذاری ، تغییر ارزش ها و تصرف در اصول و مبانی جامعه را کاری شیطانی دانسته و آن را ملاک و معیاری برای تشخیص دشمن معرفی می کند .

پنج – دعوت به فحشا: در ادامه روند تغییر ارزش ها ، دشمن همواره در این اندیشه است تا از طریق نیروهای داخلی و همراهی فریب خوردگان ،

گام هایی برای تسلط یا رنج افکنی مردم بردارد . از این رو دعوت به فحشا و منکر ، به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه دشمن است .( بقره /168-169)

شش – دعوت به زشتی ها : از آنجایی که زشتی ها ، کارهای ناروا ، ناهنجار عقلانی ، عقلایی و شرعی می تواند آسایش و آرامش را از شخص یا جامعه بزداید ، به عنوان یک ابزار مهم و کار آمد ، مورد توجه دشمن است

هفت – فسادگری : دشمن می کوشد تا با فساد در زمین ، آسایش و آرامش را ازشخص و جامعه حذف کند . مصرف بی رویه کالاها ، ترغیب به اسراف و تبذیر،

 بهره گیری نادرست از منابع آب و خاک ، از میان بردن جنگل ها و دیارها و مانند آن از اموری است که دشمن همواره بدان تشویق می کند .

انسان های هوشیار کسانی هستند که با تفکر و تدبر در رفتارهای دشمن ، وی را می شناسند و اجازه فعالیت را از او سلب می کنند (بقره /204-205)

هشت – زمین سوخته : دشمن نسبت به رشد و شکوفایی ملت ها حساس است . به این معنا که اگر توانست بر سرزمینی تسلط یابد که هیچ ، و گرنه می کوشد

 تا زمینه نابودی کشتزارها و منابع شکوفایی تمدنی را فراهم آورد . زمین سوخته ، طرحی است که سالها اشغالگران در سرزمین فلسطینیان به اجرا می گذارند

نه – نسل کشی : هدف اساسی و اصلی دشمن ، نابودی مردم از جمله مسلمانان و مومنان است (توبه/89) بنابراین می توان از مجموعه و رفتارهای آنان دریافت

که نسل کشی و از میان بردن مومنان ، در دستور کار اصلی دشمنان است ( بقره/204-205)

پیامدهای عدم شناخت صحیح نسبت به دشمن :

افشای اسرار ، وارد آمدن ضربات سنگین ، از دست دادن دوستان ، ایجاد فضای کافی برای اقدام دشمن ، شکست حتمی ، استفاده از امکانات خودمان علیه خودمان و ...

نتیجه : لازم است که انسان با بهره گیری از خرد و اندیشه ورزی ، به شناسایی دشمنان بپردازد و همواره بیداری و هوشیاری خود را حفظ کند ( توبه /8)

 زیرادشمنان از جایی که انسان نمی داند و یا احتمال هجوم و یورش نمی دهد او را مورد تجاوز و حمله قرار می دهند .

/ 0 نظر / 55 بازدید