مراحل انجام دفاع غیر نظامی

مرحله اول : پیشگیری .

پیشگیری مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع حادثه در جامعه اجرا میشود ، تا خسارات به حداقل ممکن برسد و دوره ای از فعالیت غیر نظامی است که قبل از بروز حادثه شروع می شود . و تا زمان حادثه ادامه می یابد . پس از بروز حادثه نیز مجددا روند پیشگیری برای جلوگیری از ادامه خسارات دنبال می شود .

مرحله دوم : امداد .

عملیات امداد از زمان وقوع حادثه شروع می شود و تا حداکثر یک هفته ( نسبت به وسعت حادثه ) پس از وقوع ادامه می یابد . عمده ترین فعالیتها ی امدادی شامل خارج کردن افراد از محل بروز حادثه ، تخلیه مجروحان و درمان یا اعزام آنان ، انتقال اجساد و دفن آنها ، تهیه آذوقه برای آسیب دیدگان و ... می شود .

مرحله سوم : ساماندهی .

این فعالیت در حد فاصل پایان دوره امداد تا شروع باز سازی انجام می گیرد . این دوره را دوره اسکان موقت نیز می نامند .

مرحله چهارم : بازسازی .

عملیات بازسازی شامل مجموعه اقداماتی است که با ساختن تاسیسات فیزیکی ( ساختمانها ، شبکه ها ، تاسیسات عمومی و .... ) آغاز می شود و با اسکان اهالی و شروع زندگی به روال عادی ، پایان می پذیرد . البته ممکن است این عملیات پس از اسکان اهالی نیز تا مدتها ادامه یابد

/ 0 نظر / 7 بازدید