تعادل غریزه جنسی

 تعادل غریزه جنسی

گاهی دیده اید که قارچهای نرم و لطیف، آسفالتهای سخت و محکم را شکافته سر برمی آورد. آسفالت ضخیم در نبرد با این قارچ شکست می خورد. چه قدرتی است که این قارچ را بر آن آسفالت فائق و غالب می کند؟ این قدرت به خاطر زنده بودن قارچ است و آن شکست به خاطر مرده بودن آسفالت. این زنده به تدریج آن مرده را می شکند در درون انسان وجدانش هر اندازه لطیف باشد از این قارچ کم قدرت تر نیست و شهوات هر چه قوی باشد از ضخامت آن آسفالت قویتر و محکمتر نیست. وجدان زنده و بیدار، هر طور هست از پشت این شهوات سر می زند. هر حرکتی که پایه هایش بر روی حرکت وجدانی باشد، مثل این قارچ که بر آسفالت غالب می شود، بر فشارهای عالم غلبه پیدا می کند. هر نهضت و قیامی هم که پایه اش بر روی وجدان بشری نبود و بر پایه زور و ارعاب و تهدید بود، مثل آسفالت است، هر قدر هم سخت و محکم باشد بالاخره می شکند.

/ 0 نظر / 7 بازدید