پناهگاه

 پناهگاه (defilade):

مکانی است که در مقابل اصابت ترکشها و امواج ، مستحکم و ایمن باشد و بتواند جان انسان را حفظ و آوار را تحمل نماید .

پناهگاههای موجود :

اصولا ساختمانهای شهرها قسمتهایی دارند که در مواقع آژیر قرمز می توان از آن به عنوان پناهگاه استفاده کرد . ضمنا اکثر این ساختمانها که می تواند مورد استفاده قرار گیرد توسط شهرداری شناسایی و تابلو راهنمای پناهگاه کنار آن نصب گردیده است .

1 - پارکینگ و زیر زمین ساختمانهایی که  اسکلت فلزی یا بتونی دارند .

2 - طبقات اول تا سوم ساختمانهای دارای 7 طبقه به بالا

3 - پارکینگ یا زیرزمین ساختمانهای مستحکم دولتی

4 - استخر یا حوض عمیق با حداقل 80 سانتی متر پایین تر از سطح زمین( بدون آب )

5 - پاساژها و مغازه های پایین تر از سطح زمین در صورتی که در ورودی آنها کوچک باشد .

/ 0 نظر / 5 بازدید