معاد

یک)تمام منکران معاد ،به قبر نیاکان خود احترام میگذارند.

دو)نام شخصیت های مرده را بر روی خیابان ها ،موسسات ،مدارس ،دانشگاه ها و..می گذارند.

سه)همه آن ها میل دارند که بعد از مرگ ،نامشان به نیکی برده شود.

چهار)نام نیاکان خود را روی فرزندان خود می گذارند.

پنج)گاهی مردگان خود را مومیایی می کنندتا فاسد نشود.

اگر منکران معاد ،مرگ را نابودی انسان می دانند،این قبیل اعمال چه توجیهی دارد ؛آری اینها همه نشان می دهد ،که مخالفان معاد هم در دل ،یک نوع ایمانی (گرچه بسیار ضعیف )به بقای روح ،انسانیت و شخصیت انسانی دارند که با مرگ از بین نمی رود.

دلایل معاد

الف ) عدل خدا:در قرآن آیات فراوانی به چشم میخورد که از عقل ها و وجدان ها سوال میکند که آیا خوبان و بدان با هم مساوی هستند و هیچ تفاوتی نخواهند داشت؟

آیا گناهکاران گمان دارند که ما آنها را همچون مومنین و کسانی که کارهای صالح انجام داده اند ،قرار می دهیم ؟(جاثیه /21)

چون خداوند عادل است ،باید معاد و حسابرسی باشد و چون دنیا محدود است ،باید معاد باشد و اگر قیامت نباشد ،به عدالت خداوند ضرر می زند .

ب:حکمت خدا :اگر قیامتی نباشد ،اصل آفرینش انسان و جهان لغو و بیهوده و خلاف حکمت الهی است .

در قران آیات فراوانی است که می فرماید :ما در آفرینش ،نه اهل بازی و لعب هستیم و نه بی هدف و باطل کاری میکنیم و نه هدف های سطحی ،ساده و سرگرمی در کار است .بلکه آفرینش ،شناخت ،عبادت و انتخاب راه خدا ،از میان صدها راه غیر الهی است و دیر یا زود راه شما به سوی خدا پایان می یابد؛ (بقره / 156)

و این دنیا مزرعه ای است که در قیامت ،حاصل آن درو میشود و عمل هر انسانی از مرد و زن ،پاداش داده می شود.(جاثیه /22)

انگیزه های انکار معاد

یک)گریز از مسئولیت :قرآن می فرماید : (یرید الانسان لیفجر امامه یسئل ایان یوم القیامه)

انسان میخواهد برای فساد و عیاشی ،راه های جلوی خویش را باز کرده و آن را موجه کند؛لذا منکر قیامت شده و می گوید :قیامتی نیست تا بتواند هر کاری می خواهد انجام دهد.

دو)آگاهی نداشتن به زمان قیامت :می گویند قیامت چه وقت است ؟غافل از آنکه زمان وقوع قیامت را جز خدا ،کسی نمی داند ؛ولی ندانستن تاریخ ،هرگز دلیل انکار نیست.(اسراء/51)

سه)مرگ پایان قدرت خدا و نیستی :منکران معاد می گویند:مردن ،یعنی تمام شدن قدرت خدا و پیروزی عوامل مرگ بر اراده خدا ،در حالی که مردن نیز ،از مقدرات الهی و تحت اراده و قدرت خداوند است . قرآن می فرماید :ما خودمان مرگ را در میان شما مقدر نمودیم و هیچ عاملی در هستی بر ما پیروز نشده و سبقت نمی گیرد.

نتیجه :مهم ترین مساله برای جریان هدایت جامعه ،اعتقاد به معاد است و بیش از اینکه اعتقاد به توحید اثر داشته باشد ،اعتقاد به معاد اثر دارد .چیزی که جامعه را اصلاح کرده و اخلاق را تصحیح می کند و فساد و ظلم را از جامعه بر می دارد ،اعتقاد به معاد است .زیرا زمانی که حساب و محاسبه نباشد ،انسان خودش را آزاد میبیند .کسانی که ستم و گناه می کنند ،روز حساب را فراموش کرده اند ؛ولی باید بدانند که اعتقاد به معاد سازنده است .

/ 0 نظر / 31 بازدید