آشنایی باحوادث

  تعریف حادثه :

حادثه پیشامد نادر و شدیدی است که در یک محیط طبیعی به انسان برو می کند . و به شکل نامطلوبی برجان و مال یا فعالیت انسانها تاثیر می گذارد .

این تاثیر ممکن است به حدی باشد که باعث سانحه گردد یا ممکن است سانحه ای در پی نداشته باشد.

انواع حوادث :

1 -  حوادث مترقبه( طبیعی ) :

حوادث متقربه یا حوادث طبیعی که انسان در بوجود آوردن آن هیچ گونه دخالتی نداشته است .

مانند :سیل ، زلزله ، طوفان ، آتشفشان و ....

2 -  حوادث غیر مترقبه ( غیر طبیعی ) :

حوادثی است که انسان در بوجود آمدن آن دخالت داشته است .

مانند :بمباران ، موشک باران ، غرق شدن ، آتش سوزی و ....

/ 0 نظر / 6 بازدید