غیرت

جایگاه : غیرت ،یکی از کمالات انسانی است که دست پرتوان آفرینش اسباب آن را در وجود آدمی نهاده است.

غیرتمندی در حد طبیعیش ،لازمه ی انسانیت است.تقویت این صفت ،در مومنان پسندیده تر است؛

امیر مومنان (ع) میفرماید :خداوند برای مومن غیرت می ورزد ،پس باید مومن نیز غیرت بورزد ،و هرکسی که غیرت نورزد ،

قلبش وازگون شده است.

در روایت از امیرالمومنین (ع) است که فرمود :مرد غیرتمند به اندازه غیرتش ،عفت هم دارد.

غیرت نشانه سلامت روحی : بزرگترین حربه ای که علیه غیرت به کار میبرند خلط غیرت با حسادت است .

در حالی که بین غیرت و حسادت ،تفاوت های آشکاری وجود دارد .غیرت از احساسات سالم بشری است .

خداوند غیور است وغیرتمندان را دوست دارد .رسول خدا (ص) غیرت را از ایمان میداند .غیرت از ایمان است و دشنام و هرزگی از نفاق.

غیرت جزو طبیعت انسان : هیچ بیماری روحی و احساس بیمار آلودی از ایمان نیست .چیزی که دین به آن مهر تایید میزند وبلکه آن را توصیه وتاکید می کند ،

در جهت طبیعت سالم بشری است.در طبیعت می بینیم نر در مقابل تجاوز بیگانه به ماده اش ،با تمام توان به دفاع و حمایت بر میخیزد .

این حالت دفاع و حمایت از ناموس در برابر بیگانه متجاوز ،در انسان نیز هماهنگ با طبیعت وجود دارد و از آن به غیرت تعبیر میشود .

این احساسی  است که موجب برآشفتن و از جا کنده شدن می شود و غیرتمند را بر علیه کسی که تجاوز نموده است ،می شوراند؛

لذا اگرچه غیرت ،گاهی موجب خشونت و حتی موجب مرگ معدودی هم بشود ،باز هم مخرب و خطرناک محسوب نمیشود .

همانطور که قرآن ،قصاص قاتل را موجب حیات می داند ،غیرت نیز اگرچه کار را به سختی بکشاند،

موجب حیات است و از فسادی که جامعه را لبریز از ظلم و جنایت و بلکه قتل و خونریزی های بسیار میکند ،جلوگیری می نماید.

انواع غیرت

الف- غیرت دینی(نسا /75)

ب - غیرت ناموسی

امام علی (ع) فرمودند : نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا نسبت به زنان شما ،عفت داشته باشند .

از رسول خدا (ص) است که ایشان زنان را از رفت و آمد در وسط کوچه نهی میکردند و می فرمودند :زنان از وسط کوچه راه نروند ؛بلکه از کنار آن راه بروند.

ج - غیرت ملی :دوست داشتن وطن ،از نشانه های ایمان است.

عوامل بی غیرتی : از جمله علل اصلی این صفت خبیثه ،خودکم بینی و ضعف نفس است

که نفس را یارای دفاع و حمایت از آنچه که شرع و عرف پشتیبانی و نگهبانی از آن را بر وی واجب وضروری شمرده است ،ندارد

و در این حالت است که قوه غضبیه که به عنوان پاسبان انسان به او ارزانی شده است،از حالت عادی خود خارج شده ،راه تفریط را می پیماید.

علت دیگر ،مشغول شدن به ترانه ها و موسیقی های حرام و مبتذل میباشد که مرد را بی غیرت و زن را بی حیا میکند.

این مطلب با اندک توجه به چنین افرادی کاملا مشهود و ملموس است که پیش چشمان اینان با نوامیسشان شوخی و احیانا بی عفتی میکنند؛

اما دریغ از رگ غیرتی که در این افراد به حرکت در آید.ایشان بی غیرتی را به جایی میرسانند که به جای ناراحتی ،ابراز خوشنودی کرده

 و به آن تشویق میکنند و فریاد تمدن وفرهنگ مآبی سر میدهند و متاسفانه گاهی دیده میشود که زنان و دختران پاک مسلمان ،

در اثر خودکم بینی و احساس حقارت پوشالی که در برابر غربی ها و خارجی ها در خود احساس میکنند ،

بدون فکر و اندیشه و به صرف تقلید کورکورانه ،طوق نحس پیروی از آن ها را بر گردن آویخته ،عنان اختیار خویش را به دستان نالایق

 آن بی خبران میدهند . ماهواره،سلطه زنان روی مردان و لقمه حرام از جمله مواردی است که عامل بی غیرتی مردان میشود.

غیرت عامل زیربنایی در حفظ جامعه : دشمنان فرهنگ اسلامی سعی میکنند ،غیرت را رفتاری سنتی تعریف کرده و به دور از تمدن پیشرفته امروزی بدانند .

در حالی که غیرت ورزی امری فطری است و مخصوص هیچ مقطعی از تاریخ نبوده و عامل پاکی جامعه است.

بهترین  روش حفظ یک جامعه از فساد ،فراوانی  و قدرت پلیس نیست ؛ بلکه ایجاد روحیه ای همگانی است که خود به خود مردم را پلیس یکدیگر قرار میدهد و از ارتکاب به جرائم باز می دارد .

غیرت ،از همان عواملی است که اگر در جامعه ای وجود داشته باشد ،ارتکاب به فحشا در آن جامعه سخت می شود و ترسی پنهانی جامعه را حفظ خواهد کرد.

نتیجه :جامعه ای که دارای غیرت دینی و ملی باشد ،جامعه ای سالم خواهد بود و می تواند به پیشرفت های ملی و همچنین مراتب عالی دینی برسد.

/ 0 نظر / 51 بازدید