مامان تو زنی یا مردی

دختر: مامان تو زنی یا مردی ؟

مادر: زنم دیگه پس چی ام ؟

دختر: بابا ، چی اونم زنه ؟

مادر: نه مامانی بابا مرده ....

 دختر : راست میگی مامان ؟

مادر: آره چطور مگه ؟

دختر: هیچی مامان ! دیگه کی زنه ؟

مادر: خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ

دختر: دایی سعید هم زنه ؟

مادر: نه اون مرده !

دختر : از کجا فهمیدی زنی ؟

مادر : فهمیدم دیگه مامان، از قیافه ام 

دختر: یعنی از چی ؟ از قیافه ات؟

مادر: از اینکه خوشگلم ، 

دختر: یعنی هر کی خوشگل بود زنه‌ ؟

مادر: اره دخترم

دختر: بابا از کجا فهمید مرده

مادر: اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد خوشگل نیست مرده !

دختر : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟

مادر: آره تقریبا .

دختر : ولی بابایی که از تو خوشگل تره

مادر: اولا تو نه شما بعدشم باباییت کجاش از من خوشگل تره ؟

دختر: چشاش

مادر: یعنی من زشتم مامان ؟

دختر: آره

مادر: مرسی

دختر: ولی دایی سعید هم از خاله خوشگلتره !!

مادر: خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست

دختر : چی اون حرفه که الان گفتی چی بود

مادر: استثنا یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه

دختر: مامان من مردم

مادر: نه تو زنی

دختر : یعنی منم زشتم

مادر: نه مامان کی گفت تو زشتی تو ماهی ، ولی تو الان کودکی

دختر: یعنی من زن نیستم ؟

مادر: چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی

دختر: یعنی چی ؟

مادر: ببین مامان همه ی آدما شناسنامه دارن که توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخص میشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه .

دختر : یعنی منم مامانم ؟

مادر: اره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی

دختر : نه ، مامان واقعی ام ؟

مادر: خوب تو هم یه مامان واقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه

دختر: مامان مسخره نباش دیگه من چی ام ؟

مادر: تو کودکی

دختر: کی زن میشم ؟

مادر: بزرگ شدی

دختر: مامان من نفهمیدم کیا زنن ؟

مادر: ببین یه جور دیگه میگم . کی بتو شیر داده تا خوردی بزرگ شدی

دختر : بابا

مادر: بابات کی بتو شیر داد ؟ !!!!!!!!!! 

دختر: بابا هر شب تو لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه

مادر: نه الان رو نمی گم ، کوچولو بودی ؟

دختر: نمی دونم

مادر: نمی دونم چیه ؟ من دادم دیگه

دختر : کی؟

مادر: ای بابا ولش کن ، بین مامان ، زنها سینه دارن که باهاش به بچه ها شیر میدن، ولی مردا ندارن

دختر: خب بابا هم سینه داره

مادر: اره داره ولی باهاش شیر نمی ده !! فهمیدی

دختر: خوب منم سینه دارم ولی شیر نمی دم پس مردم .

مادر: ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ بشی کم کم می فهمی .

دختر: الان می خوام بفهمم .

مادر: خوب هر کی روسری سرش کنه زنه هر کی نکنه مرده

دختر : یعنی تو الان مردی میریم پارک زن میشی

مادر: نه ببین ، من چیه تو میشم ؟

دختر : مامانم

مادر: خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن

دختر : آهان فهمیدم .

مادر: خدا خیرت بده که فهمیدی ، برو با عروسکهات بازی کن


نیم ساعت بعد


دختر: مامان یه سوال بپرسم

مادر: بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها

دختر : در مورد ماهی قرمزه است .

مادر: خوب بپرس

دختر : مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!


/ 0 نظر / 28 بازدید