چرا ؟

 چرا ؟ متفکر

اگر خدا کفیل رزق است غصه چرا؟  متفکر

   اگر رزق تقسیم شده است حرص چرا؟ متفکر

   اگر دنیا فریبنده است اعتماد به آن چرا؟  متفکر   

   اگر بهشت حق است تظاهر به ایمان چرا؟ متفکر

اگر قبر حق است ساختمانهای مجلل چرا؟ متفکر 

  اگر جهنم حق است این همه ناحق چرا؟ متفکر 

   اگر حساب حق است جمع مال چرا؟ متفکر    

  اگر قیامتی هست خیانت چرا؟ متفکر

/ 0 نظر / 25 بازدید