نبی عبادی انی اناالغفورالرحیم

نبی عبادی انی اناالغفورالرحیم

یعنی: ای همه ی بندگان گریزپای من ، که از خجالت سرفرو برده اید سر برآورید این منم خدای شما خدایی که هم می بخشاید و هم مهربان است. ای همه  کسانی که احساس می کنید بخاطر گناهانتان جایی در دل من خدا ندارید،باور کنید من می بخشمتان،باور کنید من مهربانم

نبی عبادی انی اناالغفورالرحیم

یعنی:ای محمد شتاب کن،مردمی را می بینم که بار سنگینی از گناه به دوش می برند.به آنان بگو:من در همین نزدیکی ها خدایی را می شناسم که می تواند این بارهای سنگین را از دوش شما بردارد،می تواند دست محبت بر سرشما بکشد ،می تواند ببخشایدتان.

نبی عبادی انی اناالغفورالرحیم

یعنی:آهای بنده های من،نکند به هر دلیل،از من خدا ببرید و به سراغ کس دیگریا کسان دیگر بروید ؟من خود قول می دهم، که در آغوشتان بگیرم، ببوسمتان، ببویمتان و ببخشمتان.

نبی عبادی انی اناالغفورالرحیم

یعنی:آهای آدم ها،در همین نزدیکی ها،خدایی است که اشک ها را می سترد،به زلف بندگانش شانه می زند،دل های شکسته را خودش با دقت و وسواس ترمیم می کند،و به دل های خالی از مهربارانی از محبت می بارد.غبارپریشانی ازچهره ها می روبد،و به لب های ترک خورده از اندوه،لبخندمی نشاند،و بر زبان های ساکت و منزوی،کلمات محبت امیز جاری می کندخداییکه به یک بهانه،خستگان راه را درچشمه ای ازنورتن می شوید،وزیرتابش انوار خداوندی اش گرمشان می کند.

/ 0 نظر / 11 بازدید