سیر تحول جنگ

جنگ های نسل دوم:

باروت و سلاح گرم 1450 تا1775

ویژگی این دوره:

دستیابی به فناوری استفاده از باروت و اختراع سلاح گرم

فراگرفتن تاکتیک رزمی مناسب ، تغییر در سازماندهی ارتش

سربازگیری های وسیع و انتخاب جنگ جویی به عنوان حرفه

تغییرات وسیع در انگیزه های بروز درگیری و جنگ مانند دلایل مذهبی و یا جنگ بین حکومت ها و دولت ها

جنگ های نسل سوم :

جنگ های صنعتی 1775 تا 1914 

ویژگی این دوره:

تغییر شکل مدل اجتماعی زندگی مردم ، تولید صنعتی تسلیحات و ادوات نظامی

پدید آمدن صنایع نظامی و رقابت شدید تسلیحاتی بین قطب های صنعتی

تمایل انگیزه جنگ ها به سوی انگیزه های صنعتی و اقتصادی

بروز جنگ های انقلابی مانند انقلاب فرانسه (1789 )

سربازگیری های انبوه ، ماهیت ملی جنگ ها و حضور ارتش عظیم

جنگ های نسل چهارم :

جنگ های مکانیزه 1914 تا1945

ویژگی این دوره :

جنگ های این دوره محصول فناوری های توان آور است که مهم ترین آن ها :

اختراع هواپیما ، تحول در لجستیک ، کابرد گسترده ی تانک

به کارگیری اولین موشک های هدایت شونده

اختراع رادار ، حضور تعیین کننده ی مخابرات در صحنه نبرد و هلی کوپتر

جنگ های نسل پنجم :

جنگ های اتمی 1945 تا 1991

ویژگی این دوره :

انفجار اولین بمب اتم ، دوران رشد طلایی فناوری های نظامی

سلاح اتمی اولین تکنیکی است که توانست به تنهایی سرنوشت جنگ را درگون سازد

و به هر سه حوزه ی فناوری ، مفاهیم عملیاتی و سازماندهی نیروهای نظامی به طور مستقیم اثر بگذارد و به هم خوردن توازن قوا

پدید آمدن سیستم های عظیم نظامی فوق پیشرفته: 

مهم ترین آن ها :

بمب افکن های دوربرد و جنگده های مدرن

موشک های بالستیک قاره پیما و کروز ، زیر دریایی های دوربرد

ماهواره ها و فناوری های فضایی مراقبت ، جاسوسی و هشدار زود هنگام

فناوری فرماندهی ، کنترل ، ارتباطات و اطلاعات (C3I)

سیستم های کامپیوتری ، سوپر کامپیوترها و شبکه های اطلاعاتی

جنگ های نسل ششم :

جنگ های مدرن 1991 تا ......

ویژگی این دوره :

سیستم ها یا فناوری نظامی شامل :

تسلیحات هدایت دقیق ، جنگ فضایی ، جنگ اطلاعات 

سیستم عامل مدیریت صحنه نبرد (C4I )

کاهش امکان بروز جنگ های گسترده

رشد منازعات و درگیری ها در قالب جنگ های کم شدت

ناهمگون شدن هر چه بیشتر جنگ های آتی ، تغییر مختصات جنگ

برتری اطلاعاتی به عنوان قابیلت محوری نیروها

تغییر ماهیت تسلیحات استراتژیک ( سنتی )

ارتقاء نقش مردم در جنگ ها ، افول پیاده نظام

افزایش رویکرد حملات در عمق از راه دور

تبدیل جنگ شهری به چالش عملیاتی قدرت های برتر نظامی

/ 0 نظر / 85 بازدید