عوامل بروز سوانح طبیعی

پیامدهای فقر در یک جامعه :

1 - بی سوادی

2 - مهاجرت از منطقه

3 - شیوه های غیر عادلانه مالکیت

4 - رشد بی رویه جمعیت

5 - شهری شدن سریع

6 - جنگ ، مرتع و منایع زدایی

نتیجه :مجموعه عوامل فوق در یک جامعه تحت عنوانشرایط آسیب پذیرینام برده می شود

پیامدهای جامعه آسیب پذیر :

1 - تجمع در محلهای نا امن

2 - ساختمان سازی نا امن

3 - استفاده از سازه های نا امن

4 - ضعیف در مقابل حوادث

نتیجه :این جامعه زمینه ساز و مهیاگر بروز سوانح است و نیاز به یک عامل دارد

و آنحادثهاست

/ 0 نظر / 8 بازدید